ЦСРИ "Света Анна" - Карнобат

ЗА ТЕБ ВИНАГИ ИМА ПРОТЕГНАТА РЪКА!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЦСРИ „Св. АННА” – гр. КАРНОБАТ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С този правилник се урежда организацията и дейността на Център за социална рехабилитация и организация „ Св. Анна”, гр. Карнобат, социалните услуги, които предоставя, условията, правилата и реда за ползване на услугите.

Чл. 2 С него се определят правата и задълженията на потребителите на социални услуги, на родителите или законните им представители.

Чл. 3 Правилникът за вътрешния ред е част от задължителната документация, която се води в ЦСРИ.

РАЗДЕЛ ІІ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦСРИ

Чл. 4 /1/ ЦСРИ предоставя социални услуги в общността на деца и младежи до 25 год.възраст със здравословни проблеми, затрудняващи тяхното обучение, движение, социални контакти, обслужване, битовата им и социална самостоятелност.

/2/ ЦСРИ предоставя социални услуги в общността за деца и младежи до 25г.с , които не притежават експертно решение от лекарска комисия (ТЕЛК), но се нуждаят от специализираната помощ, която предлага ЦСРИ.

/3/ Нуждата от социална услуга по смисъла на ал./2/ се удостоверява с писмено лекарско предписание (личен лекар, лекуващ лекар или лекар-специалист).

Чл. 5 /1/ ЦСРИ предоставя следните социални услуги:

1. Здравни грижи.

2. Логопедична рехабилитация.

3. Двигателна рехабилитация.

4. Психологическа рехабилитация.

5. Социална рехабилитация

6. Социална терапия за социална адаптиране чрез образователни, логопедични,психологически услуги и просвета.

7. Организация на свободното време и изграждане на терапевтично общество чрез лични контакти.

8. Консултативни услуги за родителите и семействата на децата със специални нужди.

/2/ При предоставяне на социални услуги екипът на ЦСРИ използва различни методи и практики на работа:

1. Екипна оценка на възможностите и потребностите на потребителя.

2. Индивидуален план за грижа – на всеки потребител.

3. Корекционно-компенсаторна дейност, съобразно потребностите и потенциала на потребителя.

4. Рехабилитация.

5. Психомоторика.

6. Сензорна терапия.

7. Социална терапия: социално рехабилитиране и готовност за вграждане в обществото чрез обучение (приложна и функционална трудотерапия, арттерапия, музикотерапия, игрово-ролева терапия, логопедична терапия).

8. Разпространение на информация и опит съвместно с други ЦСРИ в областта и страната, неправителствени организации, Община Карнобат и др.

9. Работа с родителите (законните представители).

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6 Преди настаняване на нов потребител на социални услуги в ЦСРИ се провежда среща между екипа от специалисти в ЦСРИ и родителите (законните представители)- за запознанство и информиране на страните.

Чл. 7 За по-благоприятно протичане на адаптивния период първите дни от настаняването на потребителя на социални услуги в ЦСРИ е с присъствието на родител. Този период трае една седмица. По преценка на екипа периодът може да бъде повече или по-малко.

Чл. 8 Екипът от специалисти извършва оценка на възможностите и потребностите на всеки потребител на социални услуги и изготвя индивидуален план за грижа (в рамките на 4-6 седмици след настаняването), който включва дейности по задоволяване на:

а/ ежедневните потребности;

б/ здравни потребности;

в/ рехабилитационни потребности;

г/ социални потребности;

д/ потребности от обучение;

е/ потребности в свободното време;

ж/ потребности от социални контакти, присъствие в обществото.

Чл. 9 /1/ Индивидуалните планове за грижа се представят от социалния работник и се обсъждат на екипна среща, в която участват екипът от специалисти, родителите на детето/младежа, за което се отнася планът, помощният персонал, който има отношение към грижата за детето / младежа и представител на Отдел „ Закрила на детето”.

/2/ Родителите /законните представители изразяват мнение (устно или писмено) пред екипа при изготвянето на индивидуалния план за грижа.

/3/ Индивидуалните планове за грижа се актуализират на 6 месеца.

Чл. 10 Екипът осигурява атмосфера на взаимно уважение и разбиране между децата/младежите и самия него. Персоналът осъществява позитивна грижа и контрол над децата/младежите като не проявява толериране или антипатия към определена личност или група.

Чл. 11 Организацията и прякото ръководство на дейността на ЦСРИ се осъществява от директора на Центъра, а контролът на дейността се осъществява от директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Карнобат.

Чл. 12 Отговорен за здравните грижи и съблюдаване на хигиенните условия на потребителите на социални услуги в ЦСРИ е специалист с медицинско образование, работещ в ЦСРИ.

Чл. 13 Логопедът, психологът и рехабилитаторът работят по утвърдени от директора графици за индивидуална или групова работа , предварително съгласувани с останалите членове на екипа.

Чл. 14 Отговорен за съблюдаването на стандартите и критериите за рехабилитационните услуги, психологическите консултации, корективно-компенсаторните действия, организация на свободното време и личните контакти е директорът на ЦСРИ.

Чл. 15 Планираните занимания, индивидуалната работа , режимните моменти са фиксирани по време в графика за деня.

Чл. 16 За всеки значим инцидент, който засяга благополучието на детето/младежа, директорът на ЦСРИ уведомява родителите, директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Карнобат и Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” с изключение на случаите, когато това не е в интерес на детето/младежа.

Чл. 17 В ЦСРИ се осъществява контрол на посещенията като е въведена книга за вписване на посетителите.

Чл. 18 В ЦСРИ има разработена процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на предоставяните социални услуги и процедура по жалбите.

Чл. 19 В случаи, когато директорът на ЦСРИ не е в сградата, решения от процедурен характер се вземат от друг специалист,определен от директора на Центъра.

РАЗДЕЛ ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЦСРИ

Чл. 20 Предоставянето на социални услуги от ЦСРИ се извършва с настанително писмо от директора на Дирекция „Социално подпомагане” по предложение на Отдел „Закрила на детето”.

Чл. 21 При предоставянето на социални услуги в ЦСРИ се предоставят на Директора следните документи:

а/ Направление или Заповед /за младежите/ от директора на Дирекция „Социално подпомагане” заедно с комплекта документи, подадени в Отдел „Закрила на детето” / Дирекция „ Социално подпомагане”;

б/ експертно решение от лекарска комисия /ТЕЛК,РЕЛКК/ ако има такова, или писмено лекарско предписание;

в/ документ за самоличност (акт за раждане);

г/ медицинска бележка от личния лекар, че детето/младежа не е заразно болно, не е в контакт със заразно болни и информация за проведените имунизации;

д/ медицинска бележка с резултати от изследвания за чревно заразоносителство и паразитизъм.

Чл. 22 Ползването на услугите, предоставяни от ЦСРИ, се урежда с Договор между Кмета на община Карнобат и родителите /законните представители на потребителя на социални услуги.

Чл. 23 Социалните услуги, предоставяни от ЦСРИ са краткосрочни (3 месеца) и дългосрочни (1 година). След изтичане срока на Договора, същият се прекратява или подновява.

Чл. 24 При сключване на Договор за предоставяне на социалните услуги, детето/ младежа се включва в график за посещение на ЦСРИ. Престоят му се определя според потребностите – ежедневно за двигателна рехабилитация и два до три пъти седмично за останалите услуги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25 /1/ Автоматично след изтичане на договорения срок за ползване на социалните услуги.

/2/ По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

/3/ При постигане на целите, заложени в Индивидуалния план за грижи, след преценка на специалиста и екипа на ЦСРИ.

/4/ При системно нарушение на Правилника за вътрешния ред – по предложение на директора на ЦСРИ.

/5/ При установена наркомания.

/6/ При отсъствие от ЦСРИ повече от три месеца без основателна причина.

/7/ При ползване на друг вид социална услуга чрез Направление или Заповед от Дирекция „ Социално подпомагане”.

/8/ При установяване на промени в здравословното състояние на потребителя на социални услуги, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

РАЗДЕЛ

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ / РОДИТЕЛИТЕ ИМ ИЛИ ЗАКОННИТЕ ИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /

Чл. 26 /1/ Децата и младежите в ЦСРИ са равнопоставени и имат право да ползват всички видове социални услуги, които Центърът предоставя.

/2/ Имат право на избор на видовете услуги, като същите са посочени в Заявление за ползване на социалните услуги .

/3/ Избраните от родителите социални услуги се договарят чрез Договор за предоставяне на социални услуги.

Чл. 27 Родителите/законните представители на децата и младежите в ЦСРИ имат право на информация за:

/1/ Седмичния и/или дневния график на дейностите, както и да посещават /да присъстват/ на всяка една от тези дейности без да пречат на работата на екипа.

/2/ Състоянието на децата си, предоставена от съответния специалист или директора.

/3/ Разхода на средствата или даренията в натура, дарени от спонсори.

Чл. 28 Имат право да участват в провежданите срещи с директора, с екипа на ЦСРИ, да изразяват мнения, да правят предложения, да участват при вземане на решения, както и да сигнализират за допуснати нарушения.

Чл. 29 Имат право на информация за качеството и количеството на социалните услуги, без това да пречи на самостоятелността на ЦСРИ.

Чл. 30 /1/ Потребителите на социални услуги в ЦСРИ имат право на отпуск до 3 месеца в годината, в това число:

1. Коледно-новогодишен отпуск от 24.ХІІ до 01.І включително.

2. Летен отпуск – от 01.06 до 01.09 (три месеца).

РАЗДЕЛ VІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /РОДИТЕЛИТЕ ИМ ИЛИ ЗАКОННИТЕ ИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/

Чл. 31 Родителите/законните представители са задължени да участват като равнопоставени членове на екипа на ЦСРИ при определяне целите и методите на социална работа с децата им, както и при решаването им.

Чл. 32 /1/ Ежедневният прием в ЦСРИ се извършва на два етапа: І - от 8.00ч. до 12.00ч. и ІІ – от 13.00ч. до 17.00ч. по установен график, индивидуален за всяко дете / младеж според потребностите.

/2/ При отсъствие по уважителни причини да се съобщава на телефон 2-25-18 не по-късно от 8.15 часа. Уведомленията за отсъствие или отпуск да се подават своевременно.

Чл. 33 /1/ При ползване на отпуск се подават писмени молби – уведомления до Директора на ЦСРИ.

/2/ При отсъствия от Центъра по здравословни причини освен молба-уведомление се представя и медицинска бележка от личния лекар, в която се отразява диагнозата и срока на лечение.

Чл. 34 След провеждане на ежегодните медицински профилактични прегледи от личния лекар талоните от прегледа задължително се представят на соц.работник.

Чл. 35 При промяна в медикаментозната терапия своевременно се уведомява соц.работник като се предоставя копие от рецептурната книжка или амбулаторния лист от личния лекар с отразена терапия.

Чл. 36 При отсъствие от ЦСРИ повече от 10 дни задължително се представя бележка от личния лекар, че детето/младежа не е със заразно заболяване и не е в контакт със заразно болни.

Чл. 37 При отсъствие повече от 30 дни задължително се представят резултати от изследване за чревно заразоносителство..

Чл. 38 След извършване на имунизации информация за това се свежда до соц.работник чрез бележка от личния лекар.

Чл. 39 На всички потребители на социални услуги в ЦСРИ се осигуряват от родителите следните вещи: домашни пантофи с гумирана долна повърхност, носни кърпи за еднократна употреба /салфетки/ или мокри кърпички, памперси/ако детето не съобщава физиологичните си нужди/, дрехи за преобличане/бельо и горни дрехи/ в надписан найлонов плик.

Чл. 40 В случай,че се отнесе вещ на ЦСРИ вкъщи – играчка, дреха или друго, своевременно се връща обратно.

Чл. 41 При нанесена имуществена вреда от страна на потребител, ЦСРИ търси обезщетение в размер на нейната стойност.

Чл. 42 Родителите/законните представители/ следят за личната хигиена на децата си и редовно ги проверяват за опаразитяване.

Чл. 43 При системно нарушаване на задълженията по чл. 26 – чл.43, доказано с протоколи, се прави писмено предложение от ръководството до Кмета на Община Карнобат за изписване от ЦСРИ.

РАЗДЕЛ VІІІ

РЕГЛАМЕНТ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЦСРИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 45 Съгласно разпоредбите на закона за защита на личните данни и на основание указания на МТСП – НССП работещите в ЦСРИ са задължени да пазят информация за личните данни на настанените деца и младежи , служебната информация, която се събира, създава и съхранява за тях, както и информация за семействата им.

Чл. 46 Желаещите да получат информация за ЦСРИ, за дейността му и за настанените в него деца и младежи , изискват разрешение за това от Директора на Дирекция „Хуманитарни дейности”, общ. Карнобат.

Чл. 47 /1/ Достъпът на външни лица в ЦСРИ става след предварително записване в журнала за посещения като се отбелязват имената на посетителя, при кого идва, целта на посещението, час на влизане и час на напускане.

/2/ Журналът за посещения се води от персонала на ЦСРИ.

/3/ Контрол по воденето на журнала се осъществява от социалния работник.

Чл. 48 Фотографиране и филмиране на децата и младежите от ЦСРИ се допуска само с писмено съгласие на родителите им /законните им представители/.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник за вътрешния ред е приет на Общо събрание на екипа, работещ в ЦСРИ - гр.Карнобат, състояло се на ………………… и е задължителен.

§ 2. Родителите са запознати задължително и срещу подпис с Правилник за вътрешния ред на ЦСРИ.

§ 3. Промени в правилника за вътрешния ред и актуализация могат да бъдат извършвани при промяна на нормативната уредба, касаеща дейността в системата на социалните услуги или при обективно наложени промени в хода на дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция

Директор: Зл. Пенева