ЦСРИ "Света Анна" - Карнобат

ЗА ТЕБ ВИНАГИ ИМА ПРОТЕГНАТА РЪКА!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЦСРИ „Св. АННА” – гр. КАРНОБАТ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С този правилник се урежда организацията и дейността на Център за социална рехабилитация и организация „ Св. Анна”, гр. Карнобат, социалните услуги, които предоставя, условията, правилата и реда за ползване на услугите.

Чл. 2 С него се определят правата и задълженията на потребителите на социални услуги, на родителите или законните им представители.

Чл. 3 Правилникът за вътрешния ред е част от задължителната документация, която се води в ЦСРИ.

РАЗДЕЛ ІІ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦСРИ

Чл. 4 /1/ ЦСРИ предоставя социални услуги в общността на деца до 18 годишна възраст със здравословни проблеми, затрудняващи тяхното обучение, движение, социални контакти, обслужване, битовата им и социална самостоятелност.

/2/ ЦСРИ предоставя социални услуги в общността за деца , които не притежават експертно решение от лекарска комисия (ТЕЛК), но се нуждаят от специализираната помощ, която предлага ЦСРИ.

/3/ Нуждата от социална услуга по смисъла на ал./2/ се удостоверява с писмено лекарско предписание (личен лекар, лекуващ лекар или лекар-специалист).

Чл. 5 /1/ ЦСРИ предоставя следните социални услуги:

1. Логопедична терапия.

2. Двигателна рехабилитация.

3. Педагогическа подкрепа.

4. Социална рехабилитация и консултиране

5. Трудотерапия

6. Организация на свободното време и изграждане на терапевтично общество чрез лични контакти.

7. Консултативни услуги за родителите и семействата на децата със специални нужди.

/2/ При предоставяне на социални услуги екипът на ЦСРИ използва различни методи и практики на работа:

1. Специализирана оценка на възможностите и потребностите на детето.

2. План за предоставяне на услугата – на всеки потребител.

3. Корекционно-компенсаторна дейност, съобразно потребностите и потенциала на детето.

4. Рехабилитация.

5. Сензорна терапия .

6. Трудотерапия - приложна и функционална трудотерапия, арттерапия.

7. Социална терапия: социално рехабилитиране и готовност за вграждане в обществото .

8. Разпространение на информация и опит съвместно с други ЦСРИ в областта и страната, неправителствени организации, Община Карнобат и др.

9. Работа с родителите (законните представители).

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6 Преди настаняване на нов потребител на социални услуги в ЦСРИ се провежда среща между екипа от специалисти в ЦСРИ и родителите (законните представители)- за запознанство и информиране на страните.

Чл. 7 За по-благоприятно протичане на адаптивния период първите дни от настаняването на потребителя на социални услуги в ЦСРИ е с присъствието на родител. Този период трае една седмица. По преценка на екипа периодът може да бъде повече или по-малко.

Чл. 8 Соц. работник съвместно с екипа от специалисти в ЦСРИ изготвя специализирана оценка на детето преди планиране на грижите. Оценката включва :

- умения за самообслужване;

- социално поведение;

- емоционално развитие;

- интелектуално развитие;

- реч и общуване;

- дейности с горните и долните крайници.

Чл. 9 В срок от 4-6 седмици след подписването на Договор за предоставяне на социални услуги, соц. работник съвместно със специалистите, които ще работят с потребителя, изготвят План за предоставяне на услугата в зависимост от възрастта, степента на развитие, нивото на увреждане и в съответствие с потребностите и съобразно желанията му, както и с препоръките на родителя - като приоритет са възможностите, а дефицитите са само ориентир.

Планът за предоставяне на услугата включва дейности по задоволяване на:

а/ рехабилитационни потребности;

б/ образователни  потребности;

в/ потребности в свободното време;

г/ ежедневни потребности.

Чл. 10 /1/ Планът за предоставяне на услугата се представя от социалния работник и се обсъжда на екипна среща, в която участват екипът от специалисти, родителите на детето, за което се отнася планът  и представител на Отдел „ Закрила на детето”.

/2/ Родителите /законните представители изразяват мнение (устно или писмено) пред екипа при изготвянето на Плана за предоставяне на услугата .

/3/ Планът за предоставяне на услугата се актуализира на 6 месеца.

Чл. 11 Екипът осигурява атмосфера на взаимно уважение и разбиране между децата и самия него. Персоналът осъществява позитивна грижа и контрол над децата, като не проявява толериране или антипатия към определена личност или група.

Чл. 12 Организацията и прякото ръководство на дейността на ЦСРИ се осъществява от Директора на Центъра .

Чл. 13 /1/ Отговорен за здравето на децата е специалист с медицинско образование, работещ в ЦСРИ, определен със заповед на Директора.

/2/ Отговарящият за здравето на децата служител оказва първа помощ при наранявания и травми.

/3/ Отговарящият за здравето на децата служител носи отговорност за оборудването и изразходването на превързочните материали и лекарства, съхранявани в аптечния шкаф.

Чл. 14 Логопедът, педагогът, трудотерапевтът и рехабилитаторът и социалният работник работят по утвърдени от Директора графици за индивидуална или групова работа , предварително съгласувани с останалите членове на екипа.

Чл. 15 Отговорен за съблюдаването на стандартите и критериите за рехабилитационните услуги, трудотерапевтичните дейности, педагогическите консултации, организация на свободното време и личните контакти е Директорът на ЦСРИ.

Чл. 16 Планираните занимания, включващи индивидуална и групова работа, са фиксирани по време в графика за деня.

Чл. 17 За всеки значим инцидент, който засяга благополучието на детето, Директорът на ЦСРИ уведомява родителите и Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, с изключение на случаите, когато това не е в интерес на детето.

Чл. 18 В ЦСРИ се осъществява контрол на посещенията като е въведена книга за вписване на посетителите.

Чл. 19 В ЦСРИ има разработена процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на предоставяните социални услуги и процедура по жалбите.

Чл. 20 В случаи, когато директорът на ЦСРИ не е в сградата, решения от процедурен характер се вземат от друг специалист,определен от Директора на Центъра.

РАЗДЕЛ ІV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ЦСРИ

Чл. 21 /1/ Родителят /законният представител/ на детето, нуждаещо се от социална услуга в общността, съвместно със служител от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”-Карнобат, прави избор на услугата.

/2/ Родителят /законният представител/ на детето, който желае да ползва социална услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" подава писмено Заявление до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Карнобат.

/3/ Към Заявлението прилага:

- акт за раждане на детето;

- медицинско удостоверение от личния лекар на детето;

- копие от решение на ЛКК,ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

- други документи по преценка на доставчика на услугата.

/4/ Служител на Отдел „Закрила на детето”извършва социална оценка на потребностите на детето от социалната услуга, изготвя мотивиран доклад - предложение и план за работа с детето.

/5/ На базата на гореизброените документи Отдел „Закрила на детето” издава Направление за ползване на социалната услуга, съгласувано и подписано от Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Карнобат, с което насочва детето, кандидат - потребител, към доставчика.

Чл. 22 Отказът на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” за предоставяне на социалната услуга се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 23 Предоставянето на социални услуги от ЦСРИ се извършва с Направление или Заповед за ползване на социални услуги, издадени от Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Карнобат.

Чл. 24 Преди предоставянето на социални услуги, в ЦСРИ се предоставят на Директора следните документи:

а/ Направление или Заповед  от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” заедно с комплекта документи, подадени в Отдел „Закрила на детето” ;

б/ експертно решение от лекарска комисия /ТЕЛК,РЕЛКК/ ако има такова, или писмено лекарско предписание;

в/ акт за раждане;

г/  информация за проведените имунизации;

д/ медицинска бележка с резултати от изследвания за чревно заразоносителство и паразитизъм.

Чл. 25 Ползването на услугите, предоставяни от ЦСРИ, се урежда с Договор между Кмета на Община Карнобат и родителите /законните представители на потребителя на социални услуги.

Чл. 26 Социалните услуги, предоставяни от ЦСРИ са краткосрочни (3 месеца) и дългосрочни (1 година). След изтичане срока на Договора, същият се прекратява автоматично или подновява според желанието на родителите/ законните представители/ или по преценка на специалистите  на ЦСРИ.

Чл. 27 При сключване на Договор за предоставяне на социалните услуги, детето се включва в график за посещение на ЦСРИ. Престоят му се определя според потребностите – от два до четири пъти седмично.

Чл. 28 ЦСРИ извършва част от услугите чрез мобилна работа, при която специалистите посещават и работят с потребителите по домовете / по график/ с цел повишаване достъпността на услугите.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29 /1/ Автоматично след изтичане на договорения срок за ползване на социалните услуги.

/2/ По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

/3/ При постигане на целите, заложени в Плана за предоставяне на услугата, след преценка на специалиста и екипа на ЦСРИ.

/4/ При системно нарушение на Правилника за вътрешния ред – по предложение на Директора на ЦСРИ.

/5/ При установена наркомания.

/6/ Системно и/или дълготрайно отсъствие на детето без писмено уведомление от родителя/законния представител/.

/7/ При установяване на промени в здравословното състояние на потребителя на социални услуги, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.

/8/ При навършване на 18 годишна възраст от потребителя.

РАЗДЕЛ

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ / РОДИТЕЛИТЕ ИМ ИЛИ ЗАКОННИТЕ ИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /

Чл.30/1/ Децата  в ЦСРИ са равнопоставени и имат право да ползват всички видове социални услуги, които Центърът предоставя.

/2/ Имат право на избор на видовете дейности за подкрепа, като същите са посочени в Заявление за ползване на социалните услуги.

/3/ Имат право свободно да изразяват мнението си по всички въпроси от техен интерес.

/4/ Децата участват във всички общи мероприятия на Центъра.

Чл. 31 Родителите/законните представители на децата  в ЦСРИ имат право на информация за:

/1/ Месечния график на дейностите, както и да посещават /да присъстват/ на всяка една от тези дейности без да пречат на работата на екипа.

/2/ Състоянието на децата си, предоставена от съответния специалист или Директора.

/3/ Качеството и количеството на социалните услуги, без това да пречи на самостоятелността на ЦСРИ.

/4/ Разхода на средствата или даренията в натура от спонсори.

Чл. 32 Родителите/законните представители имат право да участват в провежданите срещи с Директора и  с екипа на ЦСРИ; да изразяват мнения; да правят предложения;  да участват при вземане на решения;  да сигнализират за допуснати нарушения и да подават сигнали и жалби за нередности относно предоставяните услуги..

Чл. 33 Всеки родител  има право да бъде консултиран от специалистите в регламентирано за тази цел време, отразено в график.

Чл. 34  Родителите/законните представители на децата имат право да се откажат от Договора във всеки един момент по време на изпълнението, като за целта писмено декларират отказа си.

Чл. 35 Потребителите на социални услуги в ЦСРИ имат право на отпуск до 3 месеца в годината, в това число:

1. Летен отпуск – от 01.06 до 01.09.;

2. Отпуск по здравословни причини;

3. Отпуск по семейни причини.

РАЗДЕЛ VІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /РОДИТЕЛИТЕ ИМ ИЛИ ЗАКОННИТЕ ИМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/

Чл. 36 Да спазват Правилника за вътрешния ред и всички други вътрешни правила и инструкции на Центъра.

Чл. 37 Родителите/законните представители са задължени да участват като равнопоставени членове на екипа на ЦСРИ при определяне целите и методите на социална работа с децата им, както и при решаването им.

Чл. 38 /1/  Ежедневният прием в ЦСРИ се извършва на два етапа: І - от 8.00ч. до 12.00ч. и ІІ – от 13.00ч. до 17.30ч. по установен график, индивидуален за всяко дете  според потребностите.

/2/ При отсъствие по уважителни причини да се съобщава на телефон 2-25-18 не по-късно от 8.15 часа. Уведомленията за отсъствие или отпуск да се подават своевременно.

Чл. 39 /1/ При невъзможност на детето да посещава Центъра за период по-дълъг от 1 месец, родителят / законният представител/ да подаде до Директора на ЦСРИ писмено заявление за ползване на отпуск.

Чл. 40 При промяна в медикаментозната терапия своевременно се уведомява социалния работник.

Чл. 41 При отсъствие от ЦСРИ повече от 10 дни задължително се представя бележка от личния лекар, че детето/младежа не е със заразно заболяване и не е в контакт със заразно болни.

Чл. 42 При отсъствие повече от 30 дни задължително се представят резултати от изследване за чревно заразоносителство.

Чл. 43 След извършване на имунизации информация за това се свежда до соц.работник чрез бележка от личния лекар.

 

Чл. 44 На всички потребители на социални услуги в ЦСРИ се осигуряват от родителите следните вещи: домашни пантофи с гумирана долна повърхност, носни кърпи за еднократна употреба /салфетки/ или мокри кърпички, памперси /ако детето не съобщава физиологичните си нужди/, дрехи за преобличане/бельо и горни дрехи/ в надписан найлонов плик.

Чл. 45 В случай,че се отнесе вещ на ЦСРИ вкъщи – играчка, дреха или друго, своевременно се връща обратно.

Чл. 46 При нанесена имуществена вреда от страна на потребител, ЦСРИ търси обезщетение в размер на нейната стойност.

Чл. 47 Родителите/законните представители/ следят за личната хигиена на децата си и редовно ги проверяват за опаразитяване.

Чл. 48 При системно нарушаване на задълженията по чл. 36 – чл.48, доказано с протоколи, се прави писмено предложение от ръководството до Кмета на Община Карнобат за прекратяване на Договора с ЦСРИ.

РАЗДЕЛ VІІІ

РЕГЛАМЕНТ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЦСРИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 49 Съгласно разпоредбите на закона за защита на личните данни и на основание указания на МТСП – НССП, работещите в ЦСРИ са задължени да пазят информация за личните данни на настанените деца , служебната информация, която се събира, създава и съхранява за тях, както и информация за семействата им.

Чл. 50 Желаещите да получат информация за ЦСРИ, за дейността му и за настанените в него деца, изискват разрешение за това от Директора на ЦСРИ "Св. Анна".

Чл. 51 /1/ Достъпът на външни лица в ЦСРИ става след предварително записване в журнала за посещения, като се отбелязват имената на посетителя, институцията /частно лице/, целта на посещението, час на влизане и час на напускане.

/2/ Журналът за посещения се води от персонала на ЦСРИ.

/3/ Контрол по воденето на журнала се осъществява от социалния работник.

Чл. 52 Фотографиране и филмиране на децата и младежите от ЦСРИ се допуска само с писмено съгласие на родителите им /законните им представители/.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник е разработен от екипа на ЦСРИ и е съобразен с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги.

§ 2. Утвърдените правила имат задължителен характер.

§ 2. Родителите са запознати задължително и срещу подпис с Правилник за вътрешния ред на ЦСРИ.

§ 3. Промени в правилника за вътрешния ред и актуализация могат да бъдат извършвани при промяна на нормативната уредба, касаеща дейността в системата на социалните услуги или при обективно наложени промени в хода на дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция